Jak starać się o przyznanie alimentów?

Oprócz miłości, akceptacji, wsparcia i szacunku, każde dziecko potrzebuje także środków finansowych, na realizacje podstawowych jego potrzeb. Niestety nie każdy rodzic skłonny jest te środki dostarczyć. Właśnie z tego powodu w momencie narodzin dziecka powstaje obowiązek ich finansowania, aż do czasu osiągnięcia przez nie samodzielności. Kodeks Rodzinny mówiąc o samowystarczalności ma na myśli moment, w którym zaczyna pracować i realizować swoje potrzeby.

Inaczej wygląda jednak sprawa, jeśli mamy do czynienia z dziećmi kalekimi lub niepełnosprawnymi, które pełnej samodzielności nigdy nie osiągną. W tej sytuacji rodzice są zobowiązani wypełniać ten obowiązek aż do śmierci.

Umowa

Nie ma problemów, gdy rodzina w świetle prawa jest pełna, a więc matka i ojciec oboje sprawują opiekę i finansują potrzeby dziecka. Co innego, gdy decydują o rozstaniu lub pomimo pozostawania w związku, jedno z nich nie dokłada się do gospodarstwa domowego. Gdy dziecko zaczyna doświadczać niedostatku, rodzic ma prawo wystąpić do sądu o przyznanie alimentów. Jednakże jest to ostateczne wyjście. Zawsze można kwestie te rozwiązać polubownie i zawrzeć umowę, którą w świetle prawa poświadczy notariusz. W dokumencie należy zawrzeć wysokość alimentów i osobę, która będzie je płacić.

Pozew o alimenty

Aby wystąpić do sądu o alimenty, konieczne jest złożenie w biurze podawczym „pozwu o alimenty”. Składa się go w miejscu właściwym dla zameldowania osoby, dla której ma być przyznane świadczenie. Pozew można złożyć osobiście, jak również przesłać listem poleconym. Dokument kieruje się do wydziału sądu rodzinnego. Małoletnie dziecko, dla którego mają być przyznane alimenty jest reprezentowane przez osobę, która sprawuje nad nim opiekę.

W pozwie należy umieścić takie informacje jak:

  • dane osobowe pozywającego i pozwanego,
  • wysokość żądanych alimentów,
  • uzasadnienie kwoty żądanych alimentów.

Dodatkowo, należy uwzględnić w nim potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe rodzica. Do dokumentu dobrze jest dołączyć wszelkie istotne dowody, które potwierdzają wydatki na malucha. A więc mogą to być koszty przedszkola, szkoły, zajęć dodatkowych, korepetycji, koszty leczenia, wakacji, codzienne wydatki itp.

Do pozwu należy dołączyć także zaświadczenia o zarobkach rodziców, jak również kredytach, które ich obciążają, wraz z aktem urodzenia dziecka, skróconym aktem małżeństwa albo wyrokiem rozwodowym.

Dobrze jest poprosić sąd o zabezpieczenie powództwa. Jest to ważne, ponieważ na czas trwania procesu, sąd nakaże pozwanemu płacić alimenty.

Aby przyznane zostały alimenty, musi zaistnieć trudna sytuacja finansowa, wskutek której nie jest możliwe zaspakajanie potrzeb dziecka.

Pomimo, że w pozwie ustala się wysokość alimentów, to jednak ich ostateczna kwota jest uzależniona od wyroku sądu, który bada potrzeby malucha i możliwości finansowe pozwanego. Nie bierze się pod uwagę tylko faktycznych jego zarobków, ale również to, ile mógłby zarabiać, gdyby dołożył większych starań. Przykładem może być sytuacja, w której Pani Nowak ubiega się o alimenty dla swojej trójki dzieci, w kwocie 500 złotych na każde. Pan Nowak pracuje jako informatyk i zarabia 1500 złotych netto. W takiej sytuacji sąd może przychylić się do wniosku Pani Nowak i przyznać alimenty w takiej wysokości, ponieważ Pan Nowak mógłby zarabiać znacznie więcej, gdyby zatrudnił się w innym miejscu lub dodatkowo przyjął inne zlecenia.

alimenty-dziecko

Na drodze sądowej

Gdy zostanie złożony pozew o alimenty, sąd musi wszystko skompletować i wyznaczyć termin rozprawy. Pierwsza jest traktowana jako ugodowa, nakłaniająca strony do zawarcia porozumienia. Gdyby na tym etapie strony doszły do porozumienia, dalsze postępowanie sądowe nie ma najmniejszego sensu i zapada wyrok. Osoba, która wnosiła sprawę o alimenty może nadać wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności. W przypadku, gdyby nie był zadowalający dla którejś ze stron, zawsze przysługuje prawo do odwołania do sądu okręgowego. Jest na to 14 dni od momentu, w którym otrzymało się uzasadnienie wyroku.

Jeśli pomimo nałożonych alimentów pozwany nie wywiązuje się z ich płacenia, wtedy należy udać się do komornika.

Komornik

Komornik po zapoznaniu się z prawomocnym wyrokiem sądu rozpoczyna procedurę ściągania należności. Sytuacja jest prostsza i szybsza, jeśli rodzic posiada stałe zatrudnienie albo pobiera emeryturę. Wtedy komornik składa wyrok alimentacyjny do pracodawcy albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli pozwany jest osobą bezrobotną, pracuje „na czarno”, ale posiada jakiś majątek, np. w postaci samochodu, komornikowi przysługuje jego zajęcie, sprzedaż i oddanie długu.

Jeśli jednak działalność komornika nie przynosi oczekiwanych rezultatów, można wystąpić do urzędu gminy o zaliczkę alimentacyjną. Od 1 października 2008 roku funkcjonuje Fundusz Alimentacyjny, który jest finansowany z budżetu państwa, Wypłacane są z niego świadczenia dla tych rodziców, którzy mają problem ze ściągnięciem należności na poczet zaległych alimentów.

Aby można było otrzymać zaliczkę, koniecznie jest przedstawienie stosownych dokumentów o niemożności przeprowadzenia skutecznej egzekucji.

Fundusz Alimentacyjny

Jeśli procedura ściągania należności nie odbywa się w Polsce, ponieważ dłużnik przebywa poza granicami kraju, do otrzymania zaliczki alimentacyjnej potrzebny jest wniosek o przyznanie świadczenia oraz zaświadczenie z sądu, które potwierdza bezskuteczność egzekucji albo brak możliwości przeprowadzenia egzekucji.

Alimenty przysługują również tym dzieciom, których rodzice ponownie wstąpili w związek, a więc nie ma wytycznych, co do pozostawania opiekunem samotnie wychowującym.

Wysokość świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zależy od średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym wniosek o zaliczkę alimentacyjną. Nie może on przekroczyć 725 zł. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę rocznego dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny przez 12, czyli przez liczbę miesięcy w roku, a następnie przez liczbę członków rodziny.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie mogą przekroczyć kwoty wyższej niż po 500 złotych na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Jeśli rodzic, względem którego ustanowiono obowiązek alimentacyjny, nie wywiązuje się z niego, oraz gdy egzekucja komornicza nie przynosi oczekiwanych rezultatów, o alimenty na dziecko można wystąpić do najbliższej jego rodziny, a więc rodziców albo rodzeństwa.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.