Jak skorzystać na ustawie żłobkowej?

Ustawa żłobkowa weszła w życie w kwietniu 2011 roku. W myśl jej przepisów opiekę nad najmniejszymi pociechami mogą sprawować kluby dziecięce bądź też opiekunowie dzienni.

Oczywiście te dwie formy opieki nie są bezpłatne.

Na rodzicach spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów opieki i wyżywienia maluchów.

 

Działalność klubu dziecięcego

Gdy mówimy o klubach dziecięcych, mamy na myśli bardziej sformalizowaną działalność sprawowania opieki niż ma się to w przypadku opiekuna dziennego. Do założenia klubiku, potrzebna jest własna działalność gospodarcza. Generalnie obwarowania prawna w przypadku klubów są takie same, jak w przypadku żłobków. Właścicielami klubików mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jak również urzędy gminy. Aby dostać się do klubiku, maluch musi mieć ukończony rok.

W myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kluby dziecięce podlegają wpisom do rejestrów klubów dziecięcych. Do dokonania wpisu upoważniony jest burmistrz, wójt albo prezydent miasta.

Wymagania w stosunku do osoby zakładającej klubik:

 • przynajmniej roczne doświadczenie w kierowaniu żłobkiem albo klubem dziecięcym,
 • niekaralność
 • wywiązywanie się z nałożonego obowiązku alimentacyjnego,
 • pełnia praw rodzicielskich

Wymagania w stosunku do osoby, która pełni rolę opiekuna:

 • kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • przynajmniej średnie wykształcenie oraz dwuletni staż w pracy z dziećmi do lat 3 (kiedy nastąpiła przerwa w pracy przez minimum pół roku, wówczas opiekun jest zobowiązany do odbycia szkolenia w wymiarze 80 godzin w celu uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności),
 • osoba starająca się o posadę opiekuna przed zatrudnienie odbyła 280-godzinne szkolenie pod okiem wykwalifikowanego opiekuna.

dzieci-sie-bawia

Klubik musi posiadać także statut, w którym będą określone zasady jego funkcjonowania, m.in.:

 • nazwa,
 • miejsce,
 • cele, zadania i sposób realizacji działalności,
 • warunki rekrutacji dzieci,
 • zasady uiszczania opłat,
 • regulamin organizacyjny.

Opiekun dzienny

Opiekunem dziennym nazywamy osobę, która jest zatrudniona przez Urząd Gminy w formie otwartego konkursu, na podstawie umowy o świadczenie usług.

Aby dowiedzieć się, kto w najbliższym otoczeniu pełni funkcję opiekuna dziennego, wystarczy udać się do gminy i poprosić o szczegółowy wykaz dziennych opiekunów, z którymi została podpisana umowa.

Pod opieką opiekuna dziennego mogą znajdować się dzieci, które ukończyły 20. tydzień życia. Jeden opiekun może sprawować nadzór nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. A jeśli w gronie podopiecznych znajduje się maluch niepełnosprawny, wymagający szczególnej opieki albo dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, wówczas liczba ta maleje do trzech smyków.

Wymagania w stosunku do osoby ubiegającej się o stanowisko opiekuna dziennego

Aby zostać opiekunem dziennym, należy spełnić takie same zasady, jak w przypadku opiekunów w klubach dziecięcych. Dodatkowo, kandydat musi wykazać, że:

 • jest w posiadaniu warunków mieszkaniowych odpowiednich do sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • legitymuje się tytułem prawnym do posiadania tego lokalu,
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy (wymagane jest odbycie szkolenia w wymiarze 160 godzin albo 40 godzin uzupełniających).

Opiekun dzienny podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które zostały wyrządzone podczas nadzoru. Za to odpowiedzialny jest wójt, burmistrz czy też prezydent miasta.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.